I była w tym Polska

Galeria zdjęć, 06.11.2017

I była w tym Polska - projekt ar­ty­stycz­ny opra­co­wa­ny przez  Ogól­no­kształ­cą­cą Szkołę Baletową im. L. Ró­życ­kie­go w Bytomiu i re­ali­zo­wa­ny we współ­pra­cy ze Szkolą Muzyczną im. F. Chopina w Bytomiu.